Sistem za učenje na daljinu ETF-OL

Ovaj sistem za učenje na daljinu je razvio i implementirao prof. dr Miloš Daković.

Sistem koristi open-source rješenja među kojima su Jitsi meet, Apache web-server, mysql, docker... Sistem uključuje više od 8500 linija originalnog programskog koda (autor M. Daković).

Na sistemu je registrovano više od 700 korisnika a 9 nastavnika/saradnika koristi sistem za izvođenje nastave. Do sada je sa ovim sistemom održan 191 nastavni termin (predavanja, vježbe, konsultacije, testovi, kolokvijumi...). Ukupno je 97 nastavnih termina održano uz korišćenje Jitsi meet ETF video-konferencijske platforme, koja je integralni dio ovog sistema. Tokom prošle sedmice registrovano je više od 25 000 pristupa web stranicama ETF-OL platforme. Ovi podaci su od 17.5.2020. godine.

U prvom redu Autor se zahvaljuje studentima koji su: svojim komentarima, predlozima, pohvalama i opisima problema koje iskusili tokom korišćenja ovog sistema, bili od neprocjenjive važnosti za njegov razvoj i unapređenje.

Autor sistema zahvaljuje kolegama prof. dr Budimiru Lutovcu, prof. dr Zoranu Mijanoviću, M.Sc. Stefanu Vujoviću i dr Milošu Brajoviću na podršci i učešću u testiranju sistema.

Posebnu zahvalnost zaslužuje rukovodilac CS-ICT projekta prof. dr Srđan Stanković, koji je dao saglasnost da se server, nabavljen tokom trajanja projekta, privremeno koristi za izvođenje nastave.

Tokom razvoja sistema, značajnu podršku Autor je imao od Vladimira Gazivode i dr Luke Filipovića, zaposlenih u Centru informacionog sistema UCG.

Rad na sistemu od samog početka je podržan od strane dekana ETF-a prof. dr Saše Mujovića. Tokom i nakon demonstracije mogućnosti sistema uslijedila je podrška od strane ministarke nauke dr Sanje Damjanović.

Sistem je od 27.3.2020. godine stavljen na raspolaganje zainteresovanim nastavnicima i saradnicima ETF-a i FSFV. Autor je voljan da sistem stavi na raspolaganje svim zainteresovanim na Univerzitetu Crne Gore, pri čemu će se posebna pažnja posvetiti raspoloživim hardverskim i mrežnim resursima, koji u nekom trenutku mogu predstavljati problem za široko korišćenje ovog sistema. Postoji mogućnost da se sistem stavi na rasolaganje i ostalim obrazovnim institucijama Crne Gore (srednje škole, osnovne škole...).

Autor je voljan da svoje znanje i iskustvo vezano za uspostavljanje ovog sistema podijeli sa zainteresovanim pojedincima i ustanovama, pod uslovom da se u potpunosti ispoštuju prava intelektualne svojine (autorska prava).

Hronologija

Razvoj sistema počeo je 15.3.2020. godine.

Prva videokonferencija korišćenjem novog sistema održana je 17.3.2015. godine sa 4 učesnika (M. Daković, B. Lutovac, M. Brajović i S. Vujović).

Prva nastava korišćenjem ovog sistema održana je 23.3.2020. godine, predmet: Osnovi računarstva II, I godina akademskih studija Elektronike, telekomunikacija i računara na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, nastavnik: prof. dr Miloš Daković. Nastavi je prisustvovalo približno 40 studenata. Istog dana održana je nastava na predmetu Web programiranje, III godina studija primijenjenog računarstva, nastavnik prof. dr Budimir Lutovac. Nastavi je prisustvovalo 15 studenata.

Razvoj web portala za podršku učenju na daljinu počeo je 23.3.2020. godine. Web portal, dostupan na adresi: https://bp.etf.ac.me/ol, je postao funkcionalan 25.3.2020. godine.

Nastava iz predmeta Matematika u računarstvu (napredni kurs) na specijalističkim studijama primijenjenog računarstva, nastavnik: prof. dr Miloš Daković, zakazana je i održana preko web portala 25.3.2020. godine.

Mogućnosti sistema za daljinsko učenje demonstrirane su zainteresovanim nastavnicima i saradnicima ETF-a i FSFV 27.3.2020. godine. Demonstraciji je prisustvovala i ministraka nauke u Vladi Crne Gore, dr Sanja Damjanović.

Sistem je 11.4.2020. proširen sa dijelom koji korisnicima otvara mogućnost resetovanja zaboravljene šifre ili podsjećanja na zaboravljeno korisničko ime.

Interni mail sistem za dostavljanje aktivacionih poruka i poruka za resetovanje zaboravljenih šifri je unaprijeđen 14.4.2020. godine tako da poruke poslate sa ovog sistema ne bivaju proglašene nepoželjnim (spam). U rješavanju ovog problema, pored autora sistema, učestvovali su dipl. ing Radosav Puzovič, dipl. ing Vladimir Gazivoda i student ETF-a Nemanja Rabrenović.

Sistem je 16.4.2020. stavljen na raspolaganje studentima Pomorskog fakulteta u Kotoru, i koristi se uglavnom za nastavu koju izvode nastavnici i saradnici sa Elektrotehničkog fakulteta.

Sistemu je dodat dio za online ispitivanje (testovi, kolokvijumi, ispiti...) Rad na ovom dijelu sistema započeo je 20.4.2020. Sistem za provođenje testiranja je postao funkcionalan 27.4.2020. Implementiran je studentski interfejs za pristup i izradu testa i nastavnički interfejs za definisanje testova. Prvi testovi su organizovani 27.4.2020. Sistem za ispitivanje je trenutno dostupan ograničenom broj nastavnika, odnosno onim nastavnicima koji aktivno koriste ETF-OL sistem za izvođenje nastave.

Nastavnički interfejs za pregledanje testova je razvijan od 30.4.2020. i postao je funkcionalan 2.5.2020.

Posebna pažnja je posvećenja obezbjeđivanju regularnosti online ispitivanja. U sistem su ugrađene napredne i inovativne tehnike koje sa visokim stepenom pouzdanosti garantuju regularnost online ispitivanja.

Podsistem za online ispitivanje je dodatno unaprijeđen i proširen sa novim mogućnostima. Iskustvo i ideje prof. dr Zorana Mijanovića, koje je izložio na sastanku održanom 5.6.2020. godine su, zajedno sa analizom provedenih testova bili osnova za ovo unapređenje.

Prvi kolokvijum preko ETF-OL platforme održan je 15.5.2020. godine. Kolokvijumu je pristupilo 26 studenata, i niko nije prijavio negativno iskustvo u korišćenju ove platforme za ispitivanje. Prosječan broj osvojenih poena je bio 26 od maksimalno mogućih 40, što se u potpunosti poklapa sa rezultatima prethodnih generacija studenata koji su kolokvijum radili na klasičan način.

Oprema

Za potrebe videokonferencijskog sistema iskorišćen je server nabavljen preko CS-ICT projekta 2016. godine. Radi se o serveru HP ProLiant DL 360, generacije 9, opremljenom sa jednim 8 core procesorom, 16GB RAM memorije i dva SAS hard diska u RAID 1 konfiguraciji ukupnog raspoloživog kapaciteta 300GB. Poslovi web portala, koje je server do sada obavljao su privremeno suspendovani. Operativni sistem servera je Oracle Linux 7.

Za potrebe web portala za pristup sistemu iskorišćen je server koji se već godinama (od 2012.) koristi za podršku nastavi iz predmeta Baze podataka na specijalističkim studijama ETR (od 2020. godine i na osnovnim studijama ETR - moduo računari). Radi se o serveru HP ProLiant DL 380, generacija 4, koji je proizveden 2005. godine. Server je opremljen sa dva dvojezgrena procesora, 4GB RAM memorije i četiri hard diska (SAS, 146GB, 10000rpm) u RAID 5 konfiguraciji sa jednim rezervnim (spare) diskom. Na serveru je instaliran operativni sistem Ubuntu 14.04 LTS, Apache 2.4 web server, php 5.5, mysql 5.5, postfix mail server i drugi softver (Oracle XE 11g, postgresql...).

Serveri se nalaze na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Materijalna podrška sistemu

Server sa CS-ICT projekta je stavljen na raspolaganje za razvoj i implementaciju videokonferencijskog sistema.

ETF je izvršio hitnu nabavku jedne Wacom grafičke table (vrijednost nabavke 58,00€, 23.3.2020. ispostavljen zahtjev, 2.4.2020. godine oprema isporučena).

Prednosti sistema u odnosu na postojeća rješenja

Sistem je razvijen i implementiran u Crnoj Gori, te se za korišćenje ovog sistema angažuju samo lokalni resursi. Sav Internet saobraćaj se odvija u grancama Crne Gore. To otvara mogućnost, da se u budućnosti, kroz pregovore sa crnogorskim Internet provajderima ovaj saobraćaj tretira drugačije u odnosu na klasični Internet saobraćaj.

Sistem ima mogućnost integracije sa ostalim sistemima (na primjer sa komercijalnom ZOOM platformom i sličnim sistemima).

Sistem je projektovan da ispuni specifične zahtjeve nastavnog procesa na Univerzitetu Crne Gore.

Sistem je moguće koristiti za organizovanje online provjera znanja.


Podgorica, 4.4.2020, 14.4.2020, 3.5.2020, 17.5.2020.

Prof. dr Miloš Daković

Otvorite početnu stranicu
Problem sa zvukom?      Saznajte više o ovom sistemu      COVID-19 podaci
Copyright © Miloš Daković, 2020